ආයතන අංශය

සමාජ සේවා අංශය

අතිරේක දිස්ත්‍රික් රෙජිස්ට්‍රාර් අංශය

විශ්‍රාම වැටුප් අංශය

News & Events

28
Aug2017

General Divisional Meeting - July 2018

General Divisional Meeting was held on 27.07.2018...

28
Aug2017

Shramadana campaign

Shramadana Campaign at the Divisional Secretary premises...

Scroll To Top